Privacystatement

 
PRIVACYVERKLARING

U heeft te maken met Hommes Homes Makelaardij & Taxaties, een VBO makelaar/taxateur.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan VBO Makelaar worden verstrekt en wat VBO Makelaar met deze gegevens doet. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens die opgevraagd worden, hoe lang de gegevens bewaard worden en met wie de gegevens gedeeld worden.

Hommes Homes Makelaardij & Taxaties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hommes Homes Makelaardij & Taxaties
Vestiging Leeuwarden:
Tijnjedijk 3
8934 BT Leeuwarden
058 257 5544
Info@hommeshomes.nl

Vestiging Heerenveen:
Willem de Zwijgerlaan 46
8448 MA Heerenveen
0513 625 332
info@hommeshomes.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hommes Homes verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hommeshomes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hommes Homes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
  • Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hommes Homes) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hommes Homes Makelaardij & Taxaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hommes Homes uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld voor de promotie van uw woning op diverse huizenwebsites. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Hommes Homes Makelaardij & Taxaties geeft u hiervoor toestemming.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hommes Homes Makelaardij & Taxaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hommeshomes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hommes Homes Makelaardij & Taxaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@hommeshomes.nl.

1. Verkoop van uw woning via Hommes Homes Makelaardij & Taxaties
De verkoopopdracht behelst het krijgen van inzicht in de waarde, foto’s en video promotie maken en de woning te promoten, belangstellenden te werven en rond te leiden, namens u te onderhandelen en begeleiding van de overdracht bij de notaris. Hierbij wordt ook uw identiteit door de makelaar vast gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken bij een verkoop opdracht van uw woning:
 
Gegevens Delen met derden Bewaartermijn
Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens
 
Notaris, koper, aankoopmakelaar 20 jaar
Burgelijke staat, geslacht, nummer ID-bewijs
 
Notaris, koper, aankoopmakelaar 20 jaar
Reden van verkoop
 
Nee 20 jaar
Datum van aanmelding van de woning en verkoop periode
 
VBO Makelaars 20 jaar
Omschrijving en kenmerken van de woning (zoals vraagprijs, bouwjaar, oppervlaktes, foto’s en video’s van de woning)
 
VBO makelaars, Funda en andere huizensites 20 jaar
Reden van eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 
Nee 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 
FIU 5 jaar
Transactie gegevens (zoals verkoopprijs en de transactiedatum)
 
VBO Makelaars 20 jaar
Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
 
Nee 3 jaar

2. U heeft Hommes Homes Makelaardij & Taxaties ingeschakeld als aankoopmakelaar

De aankoop opdracht omhelst het begeleiden bij het zoeken naar een passende woning. De makelaar doet namens u de onderhandelingen en begeleid u bij de overschrijving bij de notaris. Hierbij wordt ook uw identiteit vast gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken bij een aankoop opdracht van uw woning:
 
Gegevens Delen met derden Bewaartermijn
Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens
 
Notaris, koper, aankoopmakelaar 20 jaar
Burgelijke staat, geslacht, nummer ID-bewijs
 
Notaris, koper, aankoopmakelaar 20 jaar
Woonwensen / zoekprofiel en reden van koop
 
Nee 3 jaar
Gegevens over de huidige woning en gezinssamenstelling
 
Nee 3 jaar
Gegevens over uw financiële situatie / financieringsmogelijkheden
 
Nee 3 jaar
Reden van eventuele intrekking van de aankoopopdracht
 
Nee 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 
FIU 5 jaar
Transactie gegevens (zoals verkoopprijs en de transactiedatum)
 
Nee 20 jaar
Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
 
Nee 3 jaar
 
 
3. U heeft Hommes Homes Makelaardij & Taxaties ingeschakeld voor een taxatieopdracht van een woning of bedrijfspand
Een taxatie opdracht omhelst het inspecteren en waarderen van een woning of bedrijfspand.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een taxatieopdracht:
 
Gegevens Delen met derden Bewaartermijn
Naam, adres en contactgegevens
 
Validatie instituut op taxaties 20 jaar
Gegevens van het te taxeren object
 
Validatie instituut op taxaties 20 jaar
Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
Nee 20 jaar

4. U wilt een koop- of huurwoning of een bedrijfspand bezichtigen die via Hommes Homes Makelaardij & Taxaties wordt aangeboden
U maakt met de makelaar een bezichtigingsafspraak. De makelaar laat u de woning zien en geeft u eventueel aanvullende informatie (brochure). Uw mening over het pand wordt vastgelegd en terug gekoppeld aan de verkoper of verhuurder.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een bezichtigingsaanvraag:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Naam, adres en contactgegevens
 
Verkoper of verhuurder pand 1 jaar
Datum van de bezichtiging, via welk kanaal u de bezichtiging heeft aangevraagd en uw mening over het pand.
 
Verkoper of verhuurder pand 1 jaar
Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
Verkoper of verhuurder pand 1 jaar
 
5. U wilt een woning kopen die via Hommes Homes Makelaardij & Taxaties wordt aangeboden
Het biedingsproces wordt gevoerd tussen u (of uw aankoopmakelaar) en de makelaar van Hommes Homes. Als de onderhandelingen zijn gevoerd zal de makelaar een koopovereenkomst opstellen en diverse voorbereidende activiteiten uitvoeren. De koopovereenkomst wordt door de verkopers en kopers getekend en de getekende stukken worden opgestuurd naar de notaris. Ook uw identiteit wordt vast gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de koop van een woning:
 
 
Gegevens Delen met derden Bewaartermijn
Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens
 
Notaris, verkoper, koper 20 jaar
Burgelijke staat, geslacht, nummer ID-bewijs
 
Notaris, verkoper, koper 20 jaar
Uw mening over de woning
 
Verkoper 3 jaar
Gegevens over de biedingen
 
Verkoper 3 jaar
Gegevens over uw financiële situatie / mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper
 
Verkoper 3 jaar
Transactie gegevens (zoals verkoopprijs en de transactiedatum)
 
VBO Makelaars 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 
FIU 5 jaar
Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
 
Verkoper 1 jaar
 
6. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Hommes Homes Makelaardij & Taxaties
U heeft ons gevraagd u op de hoogte te houden van ons aanbod wat u mogelijk interesseert.  U staat bij ons als ‘zoeker’ geregistreerd. Deze service stopt zodra u dat aangeeft. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de aanbod service:
 
 
Gegevens Delen met derden Bewaartermijn
Naam, adres en contactgegevens
 
Nee Tot intrekking van de toestemming
Uw woonwensen / zoekprofiel
 
Nee Tot intrekking van de toestemming
Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
Nee Tot intrekking van de toestemming