Privacystatement

 

Privacy statement

 
PRIVACYVERKLARING

U heeft te maken met Hommes Homes Taxateurs, een VBO makelaar/taxateur.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan VBO Makelaar worden verstrekt en wat VBO Makelaar met deze gegevens doet. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens die opgevraagd worden, hoe lang de gegevens bewaard worden en met wie de gegevens gedeeld worden.

Hommes Homes Taxateurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hommes Homes Taxateurs
Vestiging Leeuwarden:
Tijnjedijk 3
8934 BT Leeuwarden
058 257 5544
info@hommeshomes.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hommes Homes Taxateurs verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hommeshomes.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hommes Homes Taxateurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
  • Hommes Homes Taxateurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 
Geautomatiseerde besluitvorming
Hommes Homes Taxateurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hommes Homes) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hommes Homes Taxateurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hommes Homes Taxateurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hommes Homes Taxateurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hommes Homes uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld voor de promotie van uw woning op diverse huizenwebsites. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Hommes Homes Taxateurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Hommes Homes Taxateurs geeft u hiervoor toestemming.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hommes Homes Taxateurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hommes Homes Taxateurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hommeshomes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hommes Homes Taxateurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hommes Homes Taxateurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@hommeshomes.nl.

1. Verkoop van uw woning via Hommes Homes Taxateurs
De verkoopopdracht behelst het krijgen van inzicht in de waarde, foto’s en video promotie maken en de woning te promoten, belangstellenden te werven en rond te leiden, namens u te onderhandelen en begeleiding van de overdracht bij de notaris. Hierbij wordt ook uw identiteit door de makelaar vast gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken bij een verkoop opdracht van uw woning:
 

Gegevens

Delen met derden

Bewaartermijn

Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens
 

Notaris, koper, aankoopmakelaar

20 jaar

Burgelijke staat, geslacht, nummer ID-bewijs
 

Notaris, koper, aankoopmakelaar

20 jaar

Reden van verkoop
 

Nee

20 jaar

Datum van aanmelding van de woning en verkoop periode
 

VBO Makelaars

20 jaar

Omschrijving en kenmerken van de woning (zoals vraagprijs, bouwjaar, oppervlaktes, foto’s en video’s van de woning)
 

VBO makelaars, Funda en andere huizensites

20 jaar

Reden van eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 

Nee

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 

FIU

5 jaar

Transactie gegevens (zoals verkoopprijs en de transactiedatum)
 

VBO Makelaars

20 jaar

Overige informatie die u aan Hommes Homes Makelaardij & Taxaties verstrekt
 
 

Nee

3 jaar


2. U heeft Hommes Homes Taxateurs ingeschakeld als aankoopmakelaar 

De aankoop opdracht omhelst het begeleiden bij het zoeken naar een passende woning. De makelaar doet namens u de onderhandelingen en begeleid u bij de overschrijving bij de notaris. Hierbij wordt ook uw identiteit vast gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken bij een aankoop opdracht van uw woning:
 

Gegevens

Delen met derden

Bewaartermijn

Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens
 

Notaris, koper, aankoopmakelaar

20 jaar

Burgelijke staat, geslacht, nummer ID-bewijs
 

Notaris, koper, aankoopmakelaar

20 jaar

Woonwensen / zoekprofiel en reden van koop
 

Nee

3 jaar

Gegevens over de huidige woning en gezinssamenstelling
 

Nee

3 jaar

Gegevens over uw financiële situatie / financieringsmogelijkheden
 

Nee

3 jaar

Reden van eventuele intrekking van de aankoopopdracht
 

Nee

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 

FIU

5 jaar

Transactie gegevens (zoals verkoopprijs en de transactiedatum)
 

Nee

20 jaar

Overige informatie die u aan Hommes Homes Taxateurs verstrekt
 
 

Nee

3 jaar

 
 
3. U heeft Hommes Homes Taxateurs ingeschakeld voor een taxatieopdracht van een woning of bedrijfspand
Een taxatie opdracht omhelst het inspecteren en waarderen van een woning of bedrijfspand.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een taxatieopdracht:
 

Gegevens

Delen met derden

Bewaartermijn

Naam, adres en contactgegevens
 

Validatie instituut op taxaties

20 jaar

Gegevens van het te taxeren object
 

Validatie instituut op taxaties

20 jaar

Overige informatie die u aan Hommes Homes Taxateurs verstrekt
 

Nee

20 jaar


4. U wilt een koop- of huurwoning of een bedrijfspand bezichtigen die via Hommes Homes Taxateurs wordt aangeboden
U maakt met de makelaar een bezichtigingsafspraak. De makelaar laat u de woning zien en geeft u eventueel aanvullende informatie (brochure). Uw mening over het pand wordt vastgelegd en terug gekoppeld aan de verkoper of verhuurder.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een bezichtigingsaanvraag:
 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn

Naam, adres en contactgegevens
 

Verkoper of verhuurder pand

1 jaar

Datum van de bezichtiging, via welk kanaal u de bezichtiging heeft aangevraagd en uw mening over het pand.
 

Verkoper of verhuurder pand

1 jaar

Overige informatie die u aan Hommes Homes Taxateurs verstrekt
 

Verkoper of verhuurder pand

1 jaar

 
5. U wilt een woning kopen die via Hommes Homes Taxateurs wordt aangeboden
Het biedingsproces wordt gevoerd tussen u (of uw aankoopmakelaar) en de makelaar van Hommes Homes. Als de onderhandelingen zijn gevoerd zal de makelaar een koopovereenkomst opstellen en diverse voorbereidende activiteiten uitvoeren. De koopovereenkomst wordt door de verkopers en kopers getekend en de getekende stukken worden opgestuurd naar de notaris. Ook uw identiteit wordt vast gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de koop van een woning: 
 
 

Gegevens

Delen met derden

Bewaartermijn

Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, contactgegevens
 

Notaris, verkoper, koper

20 jaar

Burgelijke staat, geslacht, nummer ID-bewijs
 

Notaris, verkoper, koper

20 jaar

Uw mening over de woning
 

Verkoper

3 jaar

Gegevens over de biedingen
 

Verkoper

3 jaar

Gegevens over uw financiële situatie / mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper
 

Verkoper

3 jaar

Transactie gegevens (zoals verkoopprijs en de transactiedatum)
 

VBO Makelaars

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
 

FIU

5 jaar

Overige informatie die u aan Hommes Homes Taxateurs verstrekt
 
 

Verkoper

1 jaar

 
6. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Hommes Homes Taxateurs 
U heeft ons gevraagd u op de hoogte te houden van ons aanbod wat u mogelijk interesseert.  U staat bij ons als ‘zoeker’ geregistreerd. Deze service stopt zodra u dat aangeeft. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de aanbod service: 
 
 

Gegevens

Delen met derden

Bewaartermijn

Naam, adres en contactgegevens
 

Nee

Tot intrekking van de toestemming

Uw woonwensen / zoekprofiel
 

Nee

Tot intrekking van de toestemming

Overige informatie die u aan Hommes Homes Taxateurs verstrekt
 

Nee

Tot intrekking van de toestemming